KOTLÍKOVÁ DOTACE S M-SOLAR.TOP
Souhrnné informace

Informace o programu:
Operační program Životní prostředí 2014-2020 - specifický cíl 2.1. prioritní osy 2
Cíl: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní podmínky:
Žadatel je fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník rodinného domu k trvalému bydlení.
Odstraňovaný kotel je na tuhá paliva s ručním přikládáním.
Nelze dotovat: zdroje tepla bez teplovodní otopné soustavy, kotle pořízené s financováním dotací po 1.1.2009, výměnu starého plynového nebo elektrického kotle, kotel na biomasu za kotel umožňující spalování uhlí, kotle instalované v novostavbách.

Dotované zdroje tepla:

 1. Kotle na tuhá paliva
  • - plnící směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, tzv. „Ecodesign“
  • - u ručního přikládání paliva požadavek objemu zásobníků 55 litrů/kW výkonu kotle
 2. Plynové kondenzační kotle
  • - plnící parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013
 3. Tepelná čerpadla
  • - plnící parametry ČSN EN 14 511 na minimální topný faktor
  • - plnící parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013
Seznam registrovaných výrobků: SVT SFŽP

Výše dotace:
- poměr dotace z celkových uhrazených doložených způsobilých výdajů
- poměr dotace se stanoví dle typu nového zdroje tepla

Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu - 75% (max. 75 000 Kč)

Plynový kondenzační kotel - 75% (max. 95 000 Kč)

Kotle na biomasu s ručním přikládáním - 80% (max. 100 000 Kč)

Kotle na biomasu s automatickým přikládáním - 80% (max. 120 000 Kč)

Tepelná čerpadla - 80% (max. 120 000 Kč)

Prioritní oblast - +7 500 Kč
- v katastrálním území obcí ze Seznamu prioritních měst a obcí - aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší (www.opzp.cz - Výzvy - 16. výzva - Dokumenty)

Kombinace s programem Nová zelená úsporám - bonus až 40 000 Kč

Požadavky na dodavatele:

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné a fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla) musí podle § 7, odst. 4, písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, provádět pouze osoba s osvědčením z dané profesní kvalifikace. Nesplněním povinnosti zajištění instalace podle zákona se fyzická osoba jako žadatel o dotaci vystavuje možnosti udělení pokuty dle § 12 až do výše 100 000 Kč nebo odebrání dotace.
Zde se můžete podívat na naše osvědčení o získání daných profesních kvalifikací.

Žádost o dotaci:
Formulář žádosti, přílohy a přesné znění podmínek výzvy programu na stránkách Kraje.

 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace - zařídíme
 2. Prohlášení spoluvlastníků domu nebo pozemku - nachystáme
 3. Prohlášení v případě, že starý kotel není jediným zdrojem tepla v domě - nachystáme
 4. Fotodokumentace stávajícího kotle (identifikace místnosti, čitelné připojení na otopnou soustavu a na komínové těleso) - zařídíme

Nová zelená úsporám 2015+:

Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie
               Podoblast podpory C.1 a C.2 - výměna zdrojů tepla
                              Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo
                              Míra dotace 50% způsobilých výdajů, dotace až 100 000 Kč
               Podoblast podpory C.3 - instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
                              Míra dotace 50% způsobilých výdajů, dotace až 100 000 Kč

      KONTAKT   

Miloš Machů
technik, jednatel
+420 777 225 516
Miloš Machů ml.
dotace, jednatel
+420 777 775 574
Veronika Machů
fakturace
+420 777 115 516
e-mail: info@msolartop.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí: 8:00 - 16:00
Úterý: 8:00 - 16:00
Středa: 8:00 - 16:00
Čtvrtek: 8:00 - 16:00
Pátek: 8:00 - 16:00
Sobota: dle domluvy
Neděle: dle domluvy

Odeslat Poptávku