Základní podmínky:

Žadatel je fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník rodinného domu k trvalému bydlení.
Odstraňovaný kotel je na tuhá paliva s ručním přikládáním.
Nelze dotovat: zdroje tepla bez teplovodní otopné soustavy, kotle pořízené s financováním dotací po 1.1.2009, výměnu starého plynového nebo elektrického kotle, kotel na biomasu za kotel umožňující spalování uhlí, kotle instalované v novostavbách.

Informace o programu:


Operační program Životní prostředí 2014-2020 – specifický cíl 2.1. prioritní osy 2
Cíl: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Dotované zdroje tepla:
 1. Kotle na tuhá paliva
  • – plnící směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, tzv. „Ecodesign“
  • – u ručního přikládání paliva požadavek objemu zásobníků 55 litrů/kW výkonu kotle
 2. Plynové kondenzační kotle
  • – plnící parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013
 3. Tepelná čerpadla
  • – plnící parametry ČSN EN 14 511 na minimální topný faktor
  • – plnící parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013
Seznam registrovaných výrobků: SVT SFŽP
Výše dotace:
– poměr dotace z celkových uhrazených doložených způsobilých výdajů
– poměr dotace se stanoví dle typu nového zdroje tepla

Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu – 75% (max. 75 000 Kč)

Plynový kondenzační kotel – 75% (max. 95 000 Kč)

Kotle na biomasu s ručním přikládáním – 80% (max. 100 000 Kč)

Kotle na biomasu s automatickým přikládáním – 80% (max. 120 000 Kč)

Tepelná čerpadla – 80% (max. 120 000 Kč)

Prioritní oblast – +7 500 Kč
– v katastrálním území obcí ze Seznamu prioritních měst a obcí – aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší (www.opzp.cz – Výzvy – 16. výzva – Dokumenty)

Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 40 000 Kč

Požadavky na dodavatele:

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné a fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla) musí podle § 7, odst. 4, písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, provádět pouze osoba s osvědčením z dané profesní kvalifikace. Nesplněním povinnosti zajištění instalace podle zákona se fyzická osoba jako žadatel o dotaci vystavuje možnosti udělení pokuty dle § 12 až do výše 100 000 Kč nebo odebrání dotace.
Zde se můžete podívat na naše osvědčení o získání daných profesních kvalifikací.

Žádost o dotaci:

Formulář žádosti, přílohy a přesné znění podmínek výzvy programu na stránkách Kraje.

 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace – zařídíme
 2. Prohlášení spoluvlastníků domu nebo pozemku – nachystáme
 3. Prohlášení v případě, že starý kotel není jediným zdrojem tepla v domě – nachystáme
 4. Fotodokumentace stávajícího kotle (identifikace místnosti, čitelné připojení na otopnou soustavu a na komínové těleso) – zařídíme
Nová zelená úsporám 2015+:

Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

 Podoblast podpory C.1 a C.2 – výměna zdrojů tepla

Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo

Míra dotace 50% způsobilých výdajů, dotace až 100 000 Kč

Podoblast podpory C.3 – instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

Míra dotace 50% způsobilých výdajů, dotace až 100 000 Kč